Služby

Revízie - bezpečnosť

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je majiteľ/vlastník/súkromný podnikateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia, najmä kontrolovať :

§ 9 ods.1 písm. a) - stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpecovat kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technickýh zariadení;

§ 13 ods. 3 - zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovat pracovné prostriedky a používat pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Revízie elektrických inštalácií a elektrických zariadení/strojov (OPaOS)

Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS)/revízie elektrických inštalácií a elektrických zariadení/strojov

 

Ponúkame Vám výkon východiskových a periodických odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií/zariadení nízkeho/malého napätia/bleskozvodov. OPaOS/revízie vykonávame v zmysle 
Zákona č. 124/2006 Z. z.,
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., technických noriem a predpisov v priemyselných objektoch/prevádzkárňach/firmách, školách, hoteloch, penziónoch, bankách, rodinných domoch/garáží, bytoch/privátnych ambulanciách, na mobilných elektrických prostriedkoch a pod. 

Východiskové a periodické OPaOS/revízie zabezpečujeme a vykonávame podľa STN

STN 33 2000-6 (STN 33 2000-4-41,
STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-51,
STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-717,
STN EN 60204-1 a neväzných),
STN 33 1500, STN 33 1600,
STN 33 1610, STN EN 62 305-1 až 5,
STN EN 60445, STN EN 60446 a iných.


Východisková revízia čl. 61,
STN 33 2000-6

Periodická revízia čl. 62,
STN 33 2000-6

Definície a termíny

OPaOS/revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča. Do tejto kategórie spadajú elektrické zariadenia informačnej techniky, elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, prístroje spotrebnej elektroniky, predlžovacie pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické
a elektronické meracie prístroje
a ostatné spotrebiče podobného charakteru. OPaOS má preukázať, že elektrické zariadenie/spotrebič či elektrické ručné náradie vyhovuje požiadavkám noriem
STN 33 1600 a STN 33 1610.


Tabuľky lehôt pravidelných revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov nájdete TU.

OPaOS/revízie bleskozvodov

Predstavuje prehliadku, skúšanie a meranie všetkých ochranných zariadení pred bleskom a nežiaducim atmosférickým/spínacím prepätím. Revíziou sa kontrolujú zachytávače, zvody, svorky, uzemňovacie elektródy, prvky prepäťových ochrán (SPD). Revízie sa vykonávajú podľa
STN EN 62 305-3 a STN 34 1398.


Tabuľky lehôt pravidelných revízií bleskozvodov nájdete TU.