Východisková revízia čl. 61, STN 33 2000-6

Východisková revízia čl. 61, STN 33 2000-6
Realizovanú elektrickú inštaláciu/zariadenie je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východiskovou revíziou.Východisková revízia obsahuje prehliadku, skúšku a meranie. Po skončenírevízie novej/rozšírenej/upravenej existujúcej elektrickej inštalácie s musí vyhotoviť správa o východiskovej revízii. Správa môže obsahovať aj odporúčania na opravy a vylepšenia.