Definície a termíny

Definície a termíny

Revízia (verification) elektrickej inštalácie: všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad elektrickej inštalácie s príslušnými požiadavkami HD 60364.


Prehliadka (inspection) elektrickej inštalácie: kontrola elektrickej inštalácie s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie správnosti výberu a montáže elektrických zariadení.


Skúšanie (testing) elektrickej inštalácie: realizácia opatrení v elektrickej inštalácii, pomocou ktorých sa preukazuje jej spôsobilosť. Zahŕňa zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú určiť prehliadkou, vhodnými meracími prístrojmi.


Údržba (maintenance) elektrickej inštalácie: kombinácia všetkých technických a administratívnych úkonov vrátane úkonov spojených s dozorom, s cieľom zachovania sledovanej jednotky, v ktorom môže vykonávať vyžadovanú funkciu alebo s cieľom návratu do tohto stavu.


Písanie správy o revízii (reporting): zaznamenávanie výsledkov prehliadky, skúšania a merania.


Kontrola elektrického spotrebiča: činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, a skúškou chodu zisťuje technický stav elektrického ručného náradia/spotrebiča.


Revízia elektrického spotrebiča: súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického spotrebiča z hľadiska bezpečnosti. (Zahŕňa aj písanie správy).


Revízie sa vykonávajú:
- vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave
- vždy po každej predpokladanej alebo zistenej poruche
- pravidelne v periodických lehotách podľa tab. C, D