Periodická revízia čl. 62, STN 33 2000-6

Periodická revízia čl. 62, STN 33 2000-6

Prevádzkovaná elektrická inštalácia/zariadenie, musia byť pravidelne revidované najneskôr v stanovených lehotách (tabuľka A, B).

Tabuľka A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny podla druhu objektu a zariadení
Vysvetlivky:

  1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
  2. Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 33 2000-7-717, STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
  3. Napríklad STN 33 2000-7-704:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
  4. STN EN 62 305 – 4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
  5. Pre prepočítavanie množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota 5 rokov.
  6. pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.Tabuľka B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií a zariadení na ochranu predúčinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia
  1. STN 33 2000-5-51: 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 1500: 2007 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení. Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
    s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
  2. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.